Sun10252020

Last update06:16:45 pm

Back Home
旅人从小城涉瀗至;武夫于大湖陟道来。集《散氏盘》铭文撰联。岁次戊戌秋丁仕美并书。据台湾故宫博物院本和中华书局《殷周金文集成》等版本作。